I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wincentego Pola nr 11 w Pile. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pilski. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.

Zapewniamy uczniom harmonijny i wszechstronny rozwój uwzględniając ich indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz predyspozycje intelektualne i fizyczne. Przekazujemy wiedzę, wspierając ich w rozwoju swoich talentów, zaszczepiając w nich ciekawość i chęć poznania otaczającego świata, dając jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Wychowujemy według obowiązujących wartości etycznych i moralnych, w poszanowaniu i tolerancji dla ludzi wszystkich ras, wyznających inną religię i poglądy w myśl zasady równości i poszanowania godności każdego człowieka. Kształtujemy właściwą patriotyczną postawę poprzez okazywanie szacunku dla symboli narodowych, dla historii naszego kraju oraz jego kulturowego dziedzictwa. Chcemy aby przyszli obywatele Europy z dumą przyznawali się do swojej polskości, byli świadomymi i aktywnymi uczestnikami życia politycznego zajmując należne im miejsce w społeczeństwie europejskim.

Statut szkoły - pobierz

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła